Interactie-vaardigheden


Taal en Interactie in de Kinderopvang ( TINK )

Door de interacties van naar kinderen toe wordt in hoge mate de kwaliteit bepaald van ervaringen die kinderen opdoen in bij Thuis bij Barbamama. Op deze manier kan ik verantwoorde kinderopvang en de pedagogische basisdoelen waarborgen.

Er zijn 6 interactie vaardigheden deze zijn weer onderverdeeld in 3 basisvaardigheden en
3 educatieve interactie vaardigheden. Deze vaardigheden zijn van groot belang. Ik ben gecertificeerd TINK trainer.

Basisvaardigheden

 

Sensitieve responsiviteit.

Ik ben gevoelig voor alle signalen die het kind afgeeft, door goed te kijken naar het kind en proberen te begrijpen wat het bedoeld. Ik reageer op de juiste manier op deze signalen.
Door o.a. gevoelens en emoties te benoemen en te verwoorden wat een kind ervaart en mee maakt. Ik heb begrip voor het kind en de situatie waar het in verkeerd en ondersteun het kind hier op de juiste manier in.

Respect voor autonomie van het kind.

Ik zie alle kinderen in de groep als individuen en respecteer het kind volledig.
Ik geef ruimte aan de kinderen en stimuleer dat de kinderen op hun eigen manier iets doen. Uiteindelijk is niemand het zelfde. Het kind mag zijn wie het is.

Structuren en grenzen stellen.

Ik kan de kinderen op een goede manier duidelijk maken wat ik van de kinderen in de groep verwacht. Er zijn regels op een groep en ik zorg er voor dat ze leren hoe ze hier mee om moeten gaan en zal het kind hierbij ondersteunen.

Educatieve vaardigheden

Praten en uitleggen.

Ik praat de de gehele dag door met de kinderen bij Thuis bij Barbamama. Dit gebeurt zowel verbaal als non verbaal. Kinderen leren langzamerhand de taal door te communiceren met volwassenen en andere kinderen. Ik herhaal en benoem wat ik ga doen en wat er gebeuren gaat. Ik benoem de gevoelens van de kinderen en ga daarbij steeds na of ik het kind goed begrepen heb en het gevoel goed verwoord heb. Ik pas me hierbij aan, aan het begripsniveau en de interesse van de kinderen.

Ontwikkelingsstimulering.

Hierbij gaat het over de actie die ik onderneem om kinderen te stimuleren en begeleiden bij het vergroten van hun kennis en vaardigheden. Hierbij wordt gekeken naar het individuele ontwikkelingsniveau en de potentie die kinderen hebben om zich verder te ontwikkelen. Het gaat daarbij om verschillende ontwikkelingsgebieden.(motorische, cognitieve ontwikkeling, taalvaardigheden sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling.

Begeleiden van (positieve) interacties tussen de kinderen.

Ik zorg er voor dat kinderen zich vertrouwd en veilig voelen met elkaar. Ik probeer de verbondenheid van de groep zo goed mogelijk te stimuleren. Ik creëer een `wij` gevoel door veel positieve aandacht en vaste rituelen voor alle kinderen. Ik begeleid niet alleen negatieve situaties zoals bv een meningsverschil of ruzie maar merk juist ook de positieve interacties op tussen de kinderen. Ik beloon en waardeer de positieve interactie, door het geven van inhoudelijke complimenten.