AVG

In verband met nieuwe Europese regels is met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. De AVG geeft regels voor het verwerken van persoonsgegevens door organisaties, ook door de kinder- en gastouderopvang.

Uw gegevens en de verwerking ervan vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als onderdeel van The General Data Protection Regulation (GDPR), welke door de Europese Unie is bedoeld als bescherming van persoonsgegevens en privacy van de burgers.

Doordat het aangaan van een overeenkomst van opdracht met Thuis bij Barbamama, verleent u toestemming voor het verzamelen en het verwerken van uw persoonsgegevens.

Het doel hiervan is te voorzien in gastouderopvang en de uitvoering van de overeenkomst voor het kind/de kinderen die vallen onder uw verantwoordelijkheid als ouders of voogd, waarvan Thuis bij Barbamama de opvang verzorgt.

Conform de AVG heeft u daarbij op verzoek meer recht van inzage, correctie of verwijdering van gegevens.

Privacyverklaring

Thuis bij Barbamama vindt het belangrijk dat klanten en andere belangstellenden haar volledig kunnen vertrouwen. Zij doet er daarom alles aan om de privacy van alle betrokkenen te waarborgen omdat zij zich bewust is van het vertrouwen dat vraagouders aan haar geven.
In verband daarmee heeft Thuis bij Barbamama een privacyverklaring opgesteld. In deze verklaring wordt beschreven hoe Thuis bij Barbamama met persoonsgegevens omgaat en wat zij doet om misbruik van gegevens te voorkomen. Kortom alle getroffen maatregelen die betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring worden de hoofdlijnen van dit beleid beschreven en de verwerking van persoonsgegevens onder andere in relatie tot deze website.

Thuis bij Barbamama verzamelt en verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Deze persoonsgegevens bevinden zich met name in de overeenkomst van opdracht, de map met kindgegevens en op de formulieren ( toestemming-observatie-kindplaatsing), de inhoud en het gebruik van de website, het contactformulier en alle andere informatievragen aan Thuis bij Barbamama Omdat gebruik gemaakt wordt van de diensten van Thuis bij Barbamama worden persoonsgegevens verwerkt en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt. In de opvangovereenkomst worden algemene persoonsgegevens van de vraagouders en de op te vangen kinderen vastgelegd.

De persoonsgegevens die wij verwerken betreffen: naam, geboortedatum, burgerservicenummer, adresgegevens, telefoonnummers, emailadressen en eventuele bankgegevens. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht en de dienstverlening van Thuis bij Barbamama
Vraagouders hebben het recht om opgeslagen persoonsgegevens bij Thuis bij Barbamama op te vragen en in een gangbaar formaat (pdf, excel etc) te ontvangen.

 

Gastouderbureau en AVG

In verband met de gastouderopvang wordt gebruik maakt van administratieve software van Gastouderbureau Twinkle, genaamd PortaBase. In deze software worden in verband met de gastouderopvang persoonsgegevens en opvanguren verwerkt.
Vraagouders hebben het recht op opgeslagen persoonsgegevens in PortaBase op te vragen bij Gastouderbureau Twinkle en in een gangbaar formaat ( PDF, Excel) te ontvangen.

De AVG verbiedt het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Dergelijke gegevens mogen alleen verwerkt worden als de betrokken persoon daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend. De bijzondere persoonsgegevens die Thuis bij Barbamama verwerkt betreffen gegevens over de gezondheid van het opvangkind en alleen in die situaties waarin de gastouder door de vraagouder wordt gevraagd het opvangkind medicatie toe te dienen. De uitdrukkelijke toestemming van de ouders wordt expliciet in een formulier toestemming medicijnverstrekking vastgelegd en door vraagouder en gastouder ondertekend.
Al deze persoonsgegevens worden hardcopy opgeslagen in een afgesloten kast en digitaal in een wachtwoordbeveiligde netwerkomgeving.

Deze persoonsgegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij daartoe een verplichting bestaat op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst van opdracht tussen vraagouder en gastouder. Voor alle rechtstreeks betrokkenen is er altijd de mogelijkheid om persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen.

Op de opvanglocatie van Thuis bij Barbamama is een map met kindgegevens aanwezig met namen en telefoonnummers van ouders en/of verzorgers van de opvangkinderen, om in spoedeisende situaties snel met hen contact te kunnen leggen.
De achterwacht van Thuis bij Barbamama is op de hoogte van de locatie van deze map en kan de map in geval van spoedeisende situaties terugvinden en gebruiken.

Thuis bij Barbamama biedt haar dienstverlening aan, onder andere via deze website. Door gebruik te maken van de website accepteert u het privacybeleid van Thuis bij Barbamama .Op de website worden geen persoonsgegevens van opvangkinderen en vraagouder(s) vermeld of foto’s geplaatst van gastkinderen, waarin de kinderen duidelijk herkenbaar zijn.
De foto`s die geplaatst zijn op de website waarop kinderen zichtbaar zijn, zijn foto`s van de eigen kinderen van Barbara Goedraad, houder van Thuis bij Barbamama.

De eerste kennismaking met Thuis bij Barbamama, gebeurt vaak via het contactformulier op de website. In dit formulier wordt gevraagd naar enkele persoonsgegevens als naam, telefoonnummer en emailadres. De door u in dit formulier verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld en digitaal bewaard in een wachtwoordbeveiligde e-mailomgeving. In het contactformulier is spampreventie aanwezig.

Gegevens worden via een beveiligde en versleutelde verbinding aan Thuis bij Barbamama verzonden. Dit gebeurt via een SSL-certificaat dat er voor zorgt dat uw gegevens versleuteld verzonden worden. U kunt dit zien aan het groene slotje in de webbrowserbalk. Ook is dit zichtbaar in het internetadres dat begint met https in plaats van http. Verder maakt Thuis bij Barbamama gebruik van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Om de informatiebehoeften van websitebezoekers te monitoren, de werking en de kwaliteit van de website te verbeteren wordt gebruik gemaakt van het programma Google Analytics. Dit programma levert door middel van cookies belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee de website voor gebruikers verbeterd kan worden. De IP-adressen van bezoekers worden geanonimiseerd en niet met derden gedeeld.

Google heeft van Thuis bij Barbamama geen toestemming gekregen om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. In dit privacybeleid van Google wordt beschreven hoe Google met persoonlijke gegevens omgaat wanneer producten en services van Google gebruikt worden, waaronder Google Analytics.

Wilt u in het geheel niet dat uw surfgedrag wordt geregistreerd? Download dan via de website van Google een browser-plugin die dit voorkomt: Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Deze instelling geldt dan voor alle webpagina’s die u bezoekt.

Wanneer u e-mail of andere berichten aan Thuis bij Barbamama verzendt, kunnen deze berichten bewaard worden. Soms wordt om aanvullende informatie gevraagd die voor de betreffende situatie relevant is. Hierdoor kan Thuis bij Barbamama uw vragen zo goed mogelijk verwerken en beantwoorden. Ook deze door u verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld en digitaal bewaard in een wachtwoordbeveiligde e-mailomgeving.

De persoonsgegevens worden in principe uiterlijk na twee jaar verwijderd. Langer bewaren van de gegevens is alleen toegestaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Als ondernemer is Thuis bij Barbamama wettelijk verplicht haar administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Persoonsgegevens worden om deze reden zeven jaar nadat de opvang is beëindigd verwijderd.